ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

 

Τετάρτη, 06-10-2010
Ενημέρωση: Τετάρτη, 20-10-2010

Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2010-2011)

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εργ.Φ1 δικαιούνται να εγγραφούν άμεσα όλοι οι:

 • επιτυχόντες εφέτος πρωτοετείς φοιτητές
 • επιτυχόντες εκ Κύπρου
 • επιτυχόντες ομογενείς, αλλογενείς, αλλοδαποί και αθλητές
 • πολύτεκνοι (>= τέσσερα παιδιά) που προτίθενται να μετεγγραφούν στο Τμήμα
 • ανήκοντες σε πολυμελείς οικογένειες (τρία παιδιά) και εφόσον κανένα από αυτά δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (νέα κατηγορία) και που προτίθενται επίσης να μετεγγραφούν, οι προερχόμενοι από οικογένειες με δύο ορφανά τέκνα που προτίθενται να μετεγγραφούν
 • φοιτητές μεγαλυτέρων ετών (π.χ. Β έτους κλπ.) και που οφείλουν όλο το Εργ.Φ1 (και τους δύο κύκλους)

Στο Εργ.Φ1 δεν δικαιούνται να εγγραφούν άμεσα όλοι οι υπόλοιποι που θα αιτηθούν μετεγγραφής για άλλους λόγους, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής τους ή μη (αυτές ολοκληρώνονται προς το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, εγγράφονται δε στο Εργ.Φ1 κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος)

Προεγγραφές

Οι πρωτοετείς φοιτητές-μέλη πολυτέκνων οικογενειών (>=τέσσερα παιδιά), οι φοιτητές-μέλη πολυμελών οικογενειών (τρία παιδιά, κάτω των 24 ετών), οι προερχόμενοι από οικογένειες με δύο ορφανά τέκνα, οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που οφείλουν και τους δύο κύκλους, οι εκ Κύπρου, οι ομογενείς, οι αλλογενείς, οι αλλοδαποί και οι αθλητές, πρέπει οπωσδήποτε να προεγγραφούν στο Εργαστήριο Φυσικής, από Τετάρτη 06-10-2010 έως και Τετάρτη 20-10-2010, κατά τις ώρες 10:00-13:00. Η προεγγραφή συνίσταται στην αναγραφή του ονόματός των και του αριθμού δελτίου ταυτότητας σε ένα ειδικό προς τούτο φύλλο που είναι αναρτημένο στη Πινακίδα έξω από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Φυσικής.

Η προεγγραφή είναι αναγκαία προκειμένου να γνωρίζουμε εγκαίρως πόσοι εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες για να δημιουργήσουμε επί πλέον τμήματα για την άσκησή τους. Μετά από την προεγγραφή τους οι φοιτητές που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα εγγραφούν επίσης την ίδια ημέρα και ώρα, όπως και οι άλλοι πρωτοετείς.

Τόπος, ημέρα, ώρα και διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2010-11) θα διενεργηθούν την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 15:15-16:45.

Το Εργαστήριο Φυσικής βρίσκεται στο Ισόγειο της Δυτικής πτέρυγας του Κτηρίου IV, δεξιά των εισερχομένων στην κυρία είσοδο του Τμήματος Φυσικής.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο). Αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη τρίπτυχο (π.χ. πολύτεκνοι, εκ πολυμελών οικογενειών κλπ.), απαραίτητα έγγραφα θεωρούνται Αστυνομική Ταυτότητα ή ισχύον Διαβατήριο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, ή ΑΔΤ, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201000...
λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
0 ή 1 15:15-15:30
2 ή 3 15:30-15:45
4 ή 5 15:45-15:55
6 ή 7 15:55-16:05
8 ή 9 16:05-16:15
υπό μετεγγραφή &
παλαιοτέρων ετών
16:15-16:45

Οι πρωτοετείς φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των κανονικών εγγραφών (16:15-16:45), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας. Επίσης, τότε εγγράφονται όσοι ευρίσκονται υπό μετεγγραφή και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών, ή όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι στον ως άνω κατάλογο και οφείλουν όλο το Εργ.Φ1.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις διενεργούνται με πέντε ζεύγη φοιτητών ανά Εργαστηριακή αίθουσα και διδάσκοντα. Οπότε, πρωτοετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη πρωτοετή συνάδελφό του, ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Έναρξη Ασκήσεων: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010. Όλα τα τμήματα εκκινούν με την άσκηση Α0.

Άλλες πληροφορίες

Κατά την εγγραφή, παρέχονται: (α) το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ1, (β) το Φυλλάδιο Θεωρίας Σφαλμάτων, (γ) το Φύλλο με τις Ασκήσεις Σφαλμάτων που πρέπει να υποβληθούν λυμένες ανυπερθέτως έως την Δευτέρα 1-11-2010, 12:00, στο Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο). Η μη έγκαιρη κατάθεσή τους συνεπάγεται να μην επιτρέπεται η συμμετοχή στην πρώτη εργαστηριακή άσκηση Α0, λαμβάνοντας απουσία.

Κατά την πρώτη Άσκηση, Α0, παρέχεται δίσκος CD με έτοιμα πρότυπα γραπτών εργασιών, φύλλα υπολογισμών για όλες τις ασκήσεις, το χρησιμοποιούμενο στο εργαστήριο λογισμικό LoggerPro, καθώς και ικανό εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό.

Σε κάθε άσκηση είναι απαραίτητη η επαρκής προετοιμασία στην θεωρία σχετικών εννοιών, μεγεθών και φαινομένων, την πειραματική διάταξη και διαδικασία.

Μηχανουργείο

Παραλλήλως με το Εργ.Φ1, οι φοιτητές οφείλουν να διεκπεραιώσουν την υποχρέωση στο «Μηχανουργείο», όπου ασκούνται πρακτικώς, διδασκόμενοι τα σχετικά με το αντικείμενο αυτό θέματα. Οι εγγραφές σε τμήματα (διάφορες ημέρες και ώρες) για το Μηχανουργείο σχεδιάζεται να γίνουν αργότερα (πρωινές εργάσιμες ώρες, για μερικές ημέρες)· θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση προσεχώς.

Σύνοψη

 1. Προεγγραφές: Τετάρτη 06-10-2010 έως και Τετάρτη 20-10-2010, κατά τις ώρες 10:00-13:00, στο Εργαστήριο
 2. Εγγραφές: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, 15:15-16:45, όπως στον άνωθι Πίνακα με τους λήγοντες των Α.Μ.
 3. Έναρξη Ασκήσεων: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010. Όλα τα τμήματα εκκινούν με την άσκηση Α0.
 4. Εγγραφές, έναρξη και πρόγραμμα ασκήσεως Μηχανουργείου: Θα ακολουθήσει ανακοίνωση προσεχώς
 5. Παράδοση ασκήσεων Σφαλμάτων: έως Δευτέρα 1-11-2010, 12:00, στο Εργαστήριο Φυσικής
 6. Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες έχουν νόημα μόνο με κανονικό ρυθμό λειτουργίας του Τμήματος.
  Σε αντίθετη περίπτωση θα αναπροσαρμόζονται με νέες Ανακοινώσεις.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή