ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

 

Τετάρτη, 15-10-2014

Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2014-2015)

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Εργ.Φ1 δικαιούνται να εγγραφούν όλοι οι επιτυχόντες εφέτος πρωτοετείς φοιτητές, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι (με φωτοτυπία της ιδιότητας τους αυτής) και ειδικών κατηγοριών, καθώς και οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που οφείλουν όλο το παλαιό Εργ.Φ2 (και τους δύο κύκλους), ή μόνον τον πρώτο κύκλο ασκήσεων Α1-Α2-Α3.

Τόπος, ημέρα, ώρα και διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2014-15) θα διενεργηθούν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 15:00-16:15.

Το Εργαστήριο Φυσικής βρίσκεται στο Ισόγειο της Δυτικής πτέρυγας του Κτηρίου IV, δεξιά των εισερχομένων στην κυρία είσοδο του Τμήματος Φυσικής.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο). Αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη τρίπτυχο (π.χ. πολύτεκνοι, εκ πολυμελών οικογενειών κλπ.), απαραίτητα έγγραφα θεωρούνται Αστυνομική Ταυτότητα ή ισχύον Διαβατήριο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, ή ΑΔΤ, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201400...
λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
4 ή 5 15:00-15:15
6 ή 7 15:15-15:30
8 ή 9 15:30-15:40
0 ή 1 15:40-15:50
2 ή 3 15:50-16:00
παλαιοτέρων ετών 16:00-16:15

Οι πρωτοετείς φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των κανονικών εγγραφών, οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις διενεργούνται με πέντε ζεύγη φοιτητών ανά Εργαστηριακή αίθουσα και διδάσκοντα.

Πρωτοετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη πρωτοετή συνάδελφό του, ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Ημέρες και Ώρες ασκήσεων: Δευτέρα 10:00-12:30, Τετάρτη 09:00-11:30, Πέμπτη 09:00-11:30, Πέμπτη 11:30-14:00, Πέμπτη 16:00-18:30. Διατίθενται εξήντα (60) θέσεις ανά πλήρες τμήμα.

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014. Όλα τα τμήματα εκκινούν με την άσκηση Α1.

Άλλες πληροφορίες

Κατά την εγγραφή, παρέχεται το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ1.

Κατά την πρώτη Άσκηση, Α1, παρέχεται δίσκος CD με έτοιμα πρότυπα γραπτών εργασιών, φύλλα υπολογισμών στις ασκήσεις, το χρησιμοποιούμενο στο εργαστήριο λογισμικό LoggerPro, καθώς και ικανό εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό.

Σε κάθε άσκηση είναι απαραίτητη η επαρκής προετοιμασία στην θεωρία σχετικών εννοιών, μεγεθών και φαινομένων, την πειραματική διάταξη και διαδικασία.

Σύνοψη

  1. Εγγραφές: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, 15:00-16:15, όπως στον άνωθι πίνακα με τους λήγοντες των Α.Μ.
  2. Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014. Όλα τα τμήματα εκκινούν με την άσκηση Α1.
  3. Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες έχουν νόημα μόνο με κανονικό ρυθμό λειτουργίας του Τμήματος.
    Σε αντίθετη περίπτωση θα αναπροσαρμόζονται με νέες ανακοινώσεις.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή