ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

.

Τετάρτη, 10-07-2013

Αποτελέσματα Εργ.Φ2 (2012-2013)

Ανακοινούνται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ2 (2012-2013).

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών (παλαιοτέρου προγράμματος σπουδών) που όφειλαν το (παλαιό) Εργ.Φ1

Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους (νέου προγράμματος σπουδών) που συμμετείχαν στο (νέο) Εργ.Φ2

Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνον των φοιτητών που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τον κωδικό του Εργ.Φ2. Σε αντίθετη περίπτωση οι βαθμοί παραμένουν στο αρχείο του Εργαστηρίου, και αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, όταν και εφόσον οι φοιτητές δηλώσουν τον αντίστοιχο κωδικό στη Γραμματεία. Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1-Φ2.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου, ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Β1: οφειλή άσκησης κλπ.)

Οι φοιτητές που στο πεδίο των παρατηρήσεων βλέπουν την κωδικοποίηση * 1 ΚΥΚΛΟΣ , θα ενημερωθούν για τον βαθμό του άλλου κύκλου και για το τελικό αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο, λόγω προβλήματος του διδάσκοντος.

Πίνακας 1 . . . . .
ΑΜ Βαθμός
Β1-Β4
Βαθμός
Β5-Β8
Βαθμός
Εργ.Φ2
Απουσία Παρατηρήσεις
11276 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200100432 7.6 4.5 . Β6 ΑΠΟΥΣΙΑ Β6
200300015 6.8 7.8 7 . .
200400313 7.2 7 7 . .
200500245 9.5 7.9 9 . .
200500287 6.5 6.2 6 . .
200500292 8 7.7 8 . .
200600005 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600010 0 4.8 . . ΕΚ Β1-Β4
200600040 6 7.1 7 . .
200600102 . . . .  ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200700028 4.2 1.5 . . ΕΕ
200700077 7.1 7.9 8 . .
200700096 6 7 . . .
200800084 5 7 6 Α4 .
200800096 5.4 6.7 6 . .
200800101 0 0 . . ΕΕ ΧΕ
200800158 7.9 8 8 . .
200800239 6.6 6 6 . .
200800254 7 5.6 . Β6 ΑΠΟΥΣΙΑ Β6
200900007 9 3 . . ΕΚ Β5-Β8
200900042 3 0 . . ΕΕ ΧΕ
200900067 7.5 6 7 . .
200900074 7 7.1 7 . .
200900241 5 6.5 6 . .
200900249 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900257 5.8 6.9 6 . .
200900260 6.8 8 7 . .
200900263 8 6.1 7 . .
200900273 7.1 7.3 7 . .
200900278 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201000015 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201000030 0 4.5 . . ΕΚ Β1-Β4
201000103 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201000149 9 7.4 8 . .
201000220 7.3 9 8 . .
201000228 5.9 4.8 . Β1 ΑΠΟΥΣΙΑ Β1
201000234 5.9 5 6 . .
201000250 7.6 8 8 . .
201000253 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
Πίνακας 2 . . . . .
ΑΜ Βαθμός
Β1-Β4
Βαθμός
Β5-Β8
Βαθμός
Εργ.Φ2
Απουσία Παρατηρήσεις
201100217 5.8 6.5 6 . .
201200001 6.6 7.7 7 . .
201200002 6.5 4.5 6 . .
201200003 6.3 5 6 . .
201200004 8.8 8.8 9 . .
201200005 6.7 8.2 8 . .
201200006 5 6.2 6 . .
201200007 8.5 9.3 9 . .
201200008 7.4 9.1 8 . .
201200009 7.3 6.9 7 . .
201200011 6.4 6.4 . Β3 ΑΠΟΥΣΙΑ Β3
201200012 8.1 8.2 8 . .
201200014 7.5 5.9 7 . .
201200015 7.6 7.5 8 . .
201200017 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200019 8.5 8.2 8 . .
201200020 9 8 9 . .
201200021 7.5 7.7 8 . .
201200022 8.2 8.2 8 . .
201200023 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200025 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200026 9.5 9.5 10 . .
201200027 5.8 8 7 . .
201200028 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200029 6.2 5 6 . .
201200030 7.5 7 7 . .
201200031 6.6 5.6 6 . .
201200033 4.9 7.1 6 . .
201200035 8.1 8.2 8 . .
201200036 8.1 6.3 7 . .
201200037 6.7 7.7 7 . .
201200038 7.5 7.2 7 . .
201200039 9.3 9 9 . .
201200040 6.5 6.3 6 . .
201200041 4.5 4.6 5 . .
201200042 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200043 6.8 7.7 7 . .
201200044 5.9 4.5 5 . .
201200045 8 8.6 8 . .
201200046 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200047 9.3 7.7 9 . .
201200048 7 8.9 8 . .
201200049 8.3 7.8 8 . .
201200051 7.7 4.8 6 . .
201200052 6.9 8 8 . .
201200053 4.5 4 4 . ΕΕ
201200054 6.7 7.8 7 . .
201200055 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200056 6 5.2 6 . .
201200057 9.5 7.2 8 . .
201200059 7.4 8.3 8 . .
201200060 8 7 8 . .
201200061 9 9.8 9 . .
201200062 8.6 9.2 9 . .
201200065 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200067 8.3 8 8 . .
201200068 7.5 8.4 8 . .
201200069 9.5 8.1 9 . .
201200070 5.8 6.8 6 . .
201200072 9.8 9.8 10 . .
201200075 4.5 7 6 . .
201200076 6.8 8 7 . .
201200077 8.4 7.2 8 . .
201200079 9 7.5 8 . .
201200080 . 7 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200081 8.6 10 9 . .
201200082 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200083 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200084 4.9 6.9 6 . .
201200085 6.5 5.5 6 . .
201200087 7 7 7 . .
201200088 . 5 . . .
201200090 . 7 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200092 7.8 8 8 . .
201200093 7.5 6.7 7 . .
201200094 8 8.6 8 . .
201200095 6.7 4.5 6 . .
201200096 7.9 9.3 9 . .
201200097 7.8 9.2 9 . .
201200098 7.8 7.5 8 . .
201200099 8 8.2 8 . .
201200100 5 7.3 6 . .
201200101 7.8 7.7 8 . .
201200102 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200106 7.1 5.5 6 . .
201200107 6.9 7.9 7 . .
201200108 8 7.7 8 . .
201200109 7.5 6.4 7 . .
201200110 8 7.2 8 . .
201200111 6.2 9.1 8 . .
201200112 7 6.8 7 . .
201200114 7.2 6 7 . .
201200117 7.7 7 7 . .
201200118 5.1 6.2 6 . .
201200119 . 6.2 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200120 . 2.2 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200121 5.8 5.8 6 . .
201200122 8.1 8 8 . .
201200124 7.5 6.4 7 . .
201200125 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200126 8.4 8.6 9 . .
201200129 7 6.1 7 . .
201200130 9.6 8.8 9 . .
201200131 7.5 6 7 . .
201200132 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200134 7.9 6.1 7 . .
201200135 6.5 8.3 7 . .
201200137 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200138 3.8 5.2 . . ΕΚ Β1-Β4
201200139 8.1 9 9 . .
201200140 8 6 7 . .
201200141 8.2 6.6 7 . .
201200142 6.5 5.7 6 . .
201200143 6.7 6.2 7 . .
201200144 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200145 7.5 7.4 8 . .
201200146 8.5 8.2 8 . .
201200147 8.2 9 9 . .
201200148 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200149 7.2 8 8 . .
201200150 8.9 9.1 9 . .
201200152 9.5 7.4 9 . .
201200153 7.7 5 6 . .
201200155 6.6 8.3 8 . .
201200156 9.3 9 9 . .
201200157 7 9.3 8 . .
201200158 7.4 6.8 . Β2 ΑΠΟΥΣΙΑ Β2
201200159 7.3 7.7 8 . .
201200160 6.7 5.2 6 . .
201200162 7.6 7.8 8 . .
201200163 6.2 5 6 . .
201200164 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200165 7.7 8.6 8 . .
201200167 8.5 7.4 8 . .
201200169 . 6 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200170 . 6 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200172 7.6 7.2 7 . .
201200175 7 5.9 7 . .
201200176 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200177 8 6.4 7 . .
201200178 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200179 8 6.8 7 . .
201200180 . 3 . . * 1 ΚΥΚΛΟΣ
201200182 7.3 9 8 . .
201200184 9 8.6 9 . .
201200185 6.7 8 7 . .
201200186 8.2 8.2 8 . .
201200187 8.4 7.6 8 . .
201200189 7.8 8.2 8 . .
201100099 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100007 9 5 7 . .
201100021 0 3 . . ΕΕ
201200191 8 7 8 . .
201200193 7.6 5.8 7 . .
201200194 6.3 4.1 . . ΕΚ Β5-Β8
201200197 9.6 6.8 8 . .
201200198 8.1 6.9 8 . .
201200199 6 6.2 6 . .
201200200 8 6 7 . .
201200202 10 9 10 . .
201200203 9 9.7 9 . .
201200204 4.5 4.3 4 . ΕΕ
201200205 9 8 9 . .
201200206 6.8 5.6 6 . .
201200209 8 6.4 7 . .
201200210 5.5 6.7 6 . .
201200211 8 6 7 . .
201200213 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200214 9.3 5.8 8 . .
201200216 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200245 8.6 8.4 9 . .
201200246 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200218 7 7.8 7 . .
201200219 7.5 8 8 . .
201200220 7.5 7 7 . .
201200221 9.5 9 9 . .
201200222 7.8 7.8 8 . .
201200224 8.5 7 8 . .
201200225 9.2 8.7 9 . .
201200226 7.6 5.8 7 . .
201200227 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200228 7.2 5.9 . Β3 ΑΠΟΥΣΙΑ Β3
201200230 8 7.2 8 . .
201200231 6.9 5.2 6 . .
201200232 8.4 6.8 8 . .
201200233 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200235 7.2 7.5 7 . .
201200237 6.6 6.6 7 . .
201200239 7.4 7.8 8 . .
201200240 7.5 7.8 8 . .
201200242 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200243 7.5 7.3 7 . .
201100104 7.5 7.6 8 . .
201100139 . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100186 8.7 10 9 . .

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή