ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Πέμπτη, 10-2-2004

Εγγραφές Εργ.Φ4 (2004-2005)

Οι εγγραφές για το Εργαστήριο Φ4 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2004 στο Εργαστήριο Φυσικής. Σημειούται ότι:
  • Θα γίνουν οκτώ (8) εργαστηριακές ασκήσεις.
  • Σε κάθε εργαστηριακή θέση θα ασκούνται τρεις (3) φοιτητές.
  • Η διάρκεια της κάθε εργαστηριακής συνεδρίας θα είναι δυόμισι (2 1/2) ώρες.

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών Δ΄ εξαμήνου βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που
αρχίζουν από 200300... & λήγουν σε...
Ώρες εγγραφής
0 ή 9 11:00-11:30
1 ή 8 11:30-12:00
2 ή 7 12:00-12:30
3 ή 6 12:30-13:00
4 ή 5 13:00-13:30
Φοιτητές παλαιοτέρων ετών 13:30-14:00

Εκ του Εργαστηρίου

Επιστροφή