Πρόγραμμα Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2017-2018)

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη 18-10-2017

Τετάρτη 15:00-17:00 1ος κύκλος Σπύρος Γαρδέλης 1.1 1.2 1.3
" " Μαρία Χατζάκη 1.2 1.3 1.1
" " Δημήτριος Ιωαννίδης 1.3 1.1 1.2
  2ος κύκλος Χρύσα Γεωργάκη 2.1 2.2 2.3
  " Ευθύμιος Σκορδάς 2.2 2.3 2.1
  " Σπύρος Γλένης 2.3 2.1 2.2
Πέμπτη 12:00-14:00 1ος κύκλος Άννα Πρωτονοτάριου 1.1 1.2 1.3
  " Αννέτα Μαντζιαφού 1.2 1.3 1.1
  " Μαρία Γεροντίδου 1.3 1.1 1.2
  2ος κύκλος Χρύσα Γεωργάκη 2.1 2.2 2.3
  " Νεκτάριος Μαμαλούγκος 2.2 2.3 2.1
  " Σταυρούλα Καρατάσου 2.3 2.1 2.2

Αίθουσες

Άσκηση Αίθουσα
1.1: Μέτρηση Εστιακής Απόστασης συγκλίνοντος Φακού 10
1.2: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με εκκρεμές 31
1.3: Εύρεση πυκνότητας στερεών και υγρών με τον ζυγό του Jolly 26
2.1: Προσδιορισμός μήκους κύματος δέσμης Laser (He-Ne) με φράγμα 23
2.2: Βαθμονόμηση θερμοζεύγους, θερμοηλεκτρικό φαινόμενο 01
2.3: Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής με την πτώση μικρών σφαιρών 30

Επιστροφή