Πρόγραμμα Εργ.Κ1 (2013-2014)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014
σειρά ασκήσεων 1: Η1 Η2 Π1 Π2 Π3 Π4 Α1 Α2 Α3 Α4
σειρά ασκήσεων 2: Α1 Α2 Α3 Α4 Η1 Η2 Π1 Π2 Π3 Π4

. τμήμα διδάσκοντες
Α Δευτέρα 15:00-18:00 .
Β Τρίτη 11:00-14:00 .
Γ Τρίτη 14:00-17:00 .
Δ Πέμπτη 09:00-12:00 .
Ε Πέμπτη 12:00-15:00 .
Στ Πέμπτη 16:00-19:00 .

Επιστροφή