Μονάδες μετρήσεως, πολλαπλάσια και μετατροπές


Το σύστημα μονάδων μετρήσεων που τείνει να καθιερωθεί παγκοσμίως είναι το διεθνές σύστημα μονάδων Systeme International (S.I.).

Φυσικά, αναλόγως της τάξεως του μεγέθους, χρησιμοποιούνται πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων.

Έως όμως και σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα μονάδων που βασίζονται στο C.G.S και σε διάφορα άλλα τοπικά συστήματα (π.χ. αμερικανικές μονάδες).

Παρακάτω, διατίθεται η δυνατότητα μετατροπής μονάδων μεταξύ διαφόρων συστημάτων, για τα εξής μεγέθη: Μήκος, Δύναμη, Πίεση, Ισχύς, Έργο-ενέργεια.


Μετατροπή μονάδων μήκους

mm σε ίντσες mm in
ίντσες σε mm in mm

--

μέτρα σε πόδια m ft
πόδια σε μέτρα ft m

--

Km σε μίλια Km mi
μίλια σε Km mi Km

(*) Εκτός από το μίλι (mi) ξηράς υπάρχει και το ναυτικό μίλι (Nm), όπου 1Nm=1.852Km.


Μετατροπή μονάδων δύναμης

Τόνοι σε kiloNewton Tn KN
kiloNewton σε Τόνους KN Tn

--

Newton σε Λίβρες N U.S. lb
Λίβρες σε Newton U.S. lb N

(*) 1KN=103N, 1Tn=103Kgr. Οι Tn, Kgr είναι μονάδες μάζας, συμβατικά για λόγους
ευκολότερης κατανόησης τα χρησιμοποιούμε αντί των Mp, p (pont). Ακόμα 1dyn=0.01KN.


Μετατροπή μονάδων πίεσης - τάσης

Aτμόσφαιρες σε kiloPascal at (Kg/cm2) KPa (KN/m2)
kiloPascal σε Ατμόσφαιρες KPa (KN/m2) at (Kg/cm2)

--

kiloPascal σε psi KPa (KN/m2) psi (lb/in2)
psi σε kiloPascal psi (lb/in2) KPa (KN/m2)

(*) at είναι η τεχνική ατμόσφαιρα: 1at=1Kg/cm2.
atm
είναι η φυσική ατμόσφαιρα 1atm=1.03Kg/cm2=101.325KPa.
Ακόμα για την ατμοσφαιρική πίεση χρησιμοποείται το bar και το Torr,
1bar=100KPa
ή 1mbar=100Pa, 1Torr=133Pa, 1atm=1013mbar=760Torr
(760 mm στήλης υδραργύρου για πίεση 1atm).


Μετατροπή μονάδων ισχύος

kiloWatt σε μετρ. ίππους KWatt (KJ/s) hp
μετρ. ίπποι σε kiloWatt hp KWatt (KJ/s)

(*) Ο μετρικός ίππος που χρησιμοποιείται (hp) ταυτίζεται με την γερμανική μονάδα ισχύως PS και τον ατμόϊππο (cv).
Ο αμερικάνικος ίππος HP ισοδυναμεί προς 746/736 hp. (hp, αρχικά των αγγλικών λέξεων horse power).


Μετατροπή μονάδων έργου - ενέργειας

kiloJoule σε kilocalorie KJ Kcal
kilocalorie σε kiloJoule Kcal KJ

--

kiloJoule σε Κιλοβαττώρες ΚJ KWh
Κιλοβαττώρες σε kiloJoule KWh KJ

--

Έργια σε Κιλοβαττώρες 1012erg KWh
Κιλοβαττώρες σε Έργια KWh 1012erg

(*) Άλλες μονάδες ενέργειας: Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) 1eV=1.6*10-19J=4.45*10-26KWh και το έργειο (erg) 1erg=10-7J.


Το σύστημα μονάδων S.I.

Α. Βασικές μονάδες

Β. Παράγωγες μονάδες


Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων

yotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024
zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021
exa E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018
peta P 1 000 000 000 000 000 = 1015
tera T 1 000 000 000 000 = 1012
giga G 1 000 000 000 = 109
mega M 1 000 000 = 106
kilo k* 1 000 =103
hecto h 100 =102
deca D 10 = 101
2- 2- 1 = 100
deci d 0.1 = 10-1
centi c 0.01 = 10-2
milli m 0.001 = 10-3
micro μ 0.000 001 = 10-6
nano n 0.000 000 001 = 10-9
pico p 0.000 000 000 001 = 10-12
femto f 0.000 000 000 000 001 = 10-15
atto a 0.000 000 000 000 000 001 = 10-18
zepto z 0.000 000 000 000 000 000 001 = 10-21
yocto y 0.000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24

2* k2=1032 , K2=2102. Στο χώρο των υπολογιστών μετρούμε μεγέθη σε δυνάμεις του 2, από 210 έως 280, με βήματα στις τάξεις μεγέθους (210 or 1024).