ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τετάρτη, 18-04-2007

Ενημερωτική Συνάντηση Προγραμμάτων Socrates-Erasmus

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Socrates-Erasmus κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-08 σε πρώτη ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 στο Αμφιθέατρο Δημόκριτος και Ώρα: 15:00.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

α. Οι φοιτητές πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός από τα κράτη: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν ή μιας από τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία). Οι υπήκοοι άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων ελληνικών αρχών.

β. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών είτε για προπτυχιακές σπουδές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές σε επίσημο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μπορούν επίσης να μετακινηθούν όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αυτοί που έχουν περάσει τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.

γ. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).

δ. Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Σωκράτης μόνο για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμά τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων με αυτόν που θα παρακολουθούσαν στο Πανεπιστήμιό μας κατά την ίδια χρονική περίοδο (πάντως όχι λιγότερα από 3 μαθήματα για ένα εξάμηνο ή 6 για ένα ακαδημαϊκό έτος). Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν στα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό και τέλος να αναγνωρίσουν τα μαθήματα μετά την επιστροφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση το Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χορηγηθείσης υποτροφίας.

ε. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή στο πτυχίο τους, για να μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα πρέπει να χρωστούν αρκετά μαθήματα, ώστε από αυτά να επιλέξουν αντίστοιχα μαθήματα για να τα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τέλος να τα αναγνωρίσουν, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Επομένως, φοιτητές που χρωστούν ελάχιστα μαθήματα για να πάρουν πτυχίο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

στ. Οι φοιτητές, μετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.

ζ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν αντί να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής να εκπονήσουν διπλωματική/πτυχιακή εργασία μόνο εφόσον στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο φοιτούν, αυτή αποτελεί το μόνο μάθημα στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει επιπλέον να παρακολουθήσουν και ένα αριθμό μαθημάτων.

η. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να κάνουν πρακτικές/κλινικές ασκήσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής συγχρόνως με την παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων των οποίων η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

θ. Οι φοιτητές δεν πρέπει να ενισχύονται, για την ίδια χρονική περίοδο, από άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Leonardo da Vinci, κλπ.) ούτε από διμερείς πολιτιστικές συμφωνίες, ιδιωτικούς δωρητές ή διεθνείς φορείς.

ι. Οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν τύχει υποτροφίας ΈΡΑΣΜΟΣ κατά τα προηγούμενα έτη και να έχουν διακινηθεί με το πρόγραμμα αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών.

ια. Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα (12).

ιβ. Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.

Η υπεύθυνη στο Τμήμα Φυσικής
Αγλαΐα Βασιλικού-Ντόβα


Επιστροφή