Απαραίτητες γνώσεις για τις Ασκήσεις Εργ.Φ3


Ενδεικτική Βιβλιογραφία


Μελέτη κυκλώματος RLC

Επίδραση οργάνου στην μέτρηση μεγέθους
Μέτρηση Μεγάλων αντιστάσεων με ηλεκτρόμετρο

Μελέτη του μαγνητικού πεδίου κυκλικού αγωγού

Δυνάμεις Laplace - Μελέτη Γαλβανομέτρου

Μέτρηση του πηλίκου e/m

Χαρακτηριστική καμπύλη γεννήτριας συνεχούς τάσης

Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικού υλικού

Χαρακτηριστικές καμπύλες Μετασχηματιστή

Μέτρηση μαγνητικής επιδεκτικότητας υγρού