Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής
«Καῖσαρ Δ. Ἀλεξόπουλος»*

διευθυντής: καθηγητής Έκτωρ Νισταζάκης

National and Kapodistrian Univesity of Athens
Physics Department

Physics Laboratory
«Caesar D. Alexopoulos»*

director: professor Hector Nistazakis

Πληροφοριακό υλικό και ανακοινώσεις στο http://eclass.uoa.gr, σε εξάμηνο και αντίστοιχο εργαστήριο:

  • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής I >
  • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής II >
  • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής III >
  • Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IV >
  • Εργαστήριο Κορμού Ι >
  • Εργαστήριο Κορμού ΙΙ >
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024 >
προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών (έως 2021):

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακοῦ τόπου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Design, construction, administration of the Website:
Nektarios Mamalougos

πλήθος διαφορετικών επισκεπτών από 23-10-2003:

Καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος - Professor Panayiotis Varotsos