Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής
«Καῖσαρ Δ. Ἀλεξόπουλος»*

διευθυντής: αν.καθ. Έκτωρ Νισταζάκης

National and Kapodistrian Univesity of Athens
Physics Department

Physics Laboratory
«Caesar D. Alexopoulos»*

director: assoc.prof. Hector Nistazakis

Νέα & Ανακοινώσεις. Ενημέρωση: 07-11-2018.

  • 07-11-2018: Διδακτικό Υλικό Εργαστηρίου Φυσικής, καταφόρτωση (1GB). >
Σημείωση: Περιέχει σὲ ψηφιακὴ μορφὴ τὰ φυλλάδια ἐργαστηριακῶν ἀσκήσεων μὲ τὶς πρόσθετες ὁδηγίες, τὶς εἰσαγωγικὲς διαλέξεις, φύλλα ἐργασίας γιὰ τὴν διεκπεραίωση τῶν πειραματικῶν ἀναλύσεων, καθὼς καὶ ἐλεύθερο λογισμικό, σχετικὸ μὲ τὴν διδασκομένη ὕλη. Διανέμεται δωρεὰν καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ πώληση τοῦ συνόλου ἢ τῶν ἐπὶ μέρους περιεχομένων του. Ἡ ἐγκατάσταση ἢ ἐκτέλεση τῶν παρακάτω ἐφαρμογῶν ἔχει δοκιμασθεῖ μὲ λειτουργικὸ σύστημα Windows 10 καὶ λογισμικὸ πλοηγήσεως Edge. Ἐνδέχεται κάποιες ἐφαρμογὲς νὰ μὴ λειτουργοῦν σὲ περιβάλλον 64 bit. Σὲ λειτουργικὸ Mac OS X λειτουργοῦν τὰ ἔγγραφα pdf, ἐνῷ προσφέρεται ξεχωριστὰ ἡ εἰδικὴ ἔκδοση LoggerPro. Τὸ ἐπιπλέον ἀρχεῖο εἶναι ἡ δωρεὰν ἀναβάθμιση τοῦ LoggerPro, προστίθεται μετὰ τὴν ἐγκατάσταση τοῦ βασικοῦ προγράμματος. Γιὰ χρῆστες FireFox, ἐνίοτε ἀπαιτεῖται ἐκτέλεση τῶν ἑκάστοτε προγραμμάτων ὄχι στὸν ἀρχικὸ σύνδεσμο, ἀλλὰ ἀνοίγοντας στοὺς ἀντιστοίχους φακέλλους στὸ CD (Computer > right click on CD, Open, ...). Ἡ ἰσχὺς τοῦ συνδέσμου διαρκεῖ μίαν ἑβδομάδα.

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακοῦ τόπου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Design, construction, administration of the Website:
Nektarios Mamalougos

πλήθος διαφορετικών επισκεπτών από 23-10-2003:

Καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος - Professor Panayiotis Varotsos