Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής
«Καῖσαρ Δ. Ἀλεξόπουλος»*

διευθυντής: αν.καθ. Έκτωρ Νισταζάκης

National and Kapodistrian Univesity of Athens
Physics Department

Physics Laboratory
«Caesar D. Alexopoulos»*

director: assoc.prof. Hector Nistazakis

Νέα & Ανακοινώσεις. Ενημέρωση: 15-07-2020.

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακοῦ τόπου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Design, construction, administration of the Website:
Nektarios Mamalougos

πλήθος διαφορετικών επισκεπτών από 23-10-2003:

Καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος - Professor Panayiotis Varotsos